Privacy

PRIVACY STATEMENT 

Dit privacystatement is van toepassing op het gebruik van het LENS TV platform dat door T.LENS HOLDING BV in samenwerking met Tradecast B.V. is ontwikkeld en wordt geëxploiteerd. 

LENS TV hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij willen u daarom op transparante en zo duidelijk mogelijke wijze informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Ons privacybeleid is volledig afgestemd op de meest actuele wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. In dit document treft u aan hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring goed door te nemen. 

Wanneer worden uw persoonsgegevens verwerkt? 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de navolgende gevallen: 

U heeft een gebruikersaccount aangemaakt op de website lenstv.eu! 

U maakt anderszins gebruik van onze diensten en heeft in dat kader een overeenkomst gesloten met het platform LENS TV; 

U heeft uw contactgegevens toegezonden via het contactformulier op de website lenstv.nl; 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Indien u uw gegevens achterlaat op onze website of een overeenkomst sluit op LENS TV, dan kan LENS TV de navolgende gegevens verwerken: 

Uw bedrijfsgegevens zoals KVK-nummer, bedrijfsnaam, BTW-nummer (indien van toepassing); 

Uw voor- en achternaam; 

Uw (vestigings)adres; 

Uw telefoonnummer; 

Uw e-mailadres; 

Uw bankgegevens (indien van toepassing). 

Naast uw persoonlijke gegevens, kan LENS TV tevens bezoekersgedrag inzien. LENS TV registreert bezoekersaantallen, activiteiten binnen het platform, eigenschappen van apparatuur waarmee wordt ingelogd, alsmede vanuit welke browsers wordt ingelogd, opgegeven interesse- c.q. voorkeursgebieden, verwijzingsverkeer en locatiegegevens. LENS TV slaat deze gegevens geanonimiseerd op, met het doel om het aanbod steeds meer af te kunnen stemmen op de voorkeuren van bezoekers van het platform. 

Cookies 

Om het gebruik van het online platform te kunnen optimaliseren, maakt LENS TV gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdens het openen van pagina’s op onze website wordt meegestuurd en wordt opgeslagen op uw computer/tablet/smartphone. De op uw apparaat opgeslagen gegevens kunnen bij een volgend websitebezoek weer naar onze servers gestuurd worden. Door de plaatsing van cookies wordt uw IP-adres verwerkt. U kunt cookies desgewenst verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser. 

Webpagina’s van derden 

Het platform LENS TV kan links bevatten naar websites en/of diensten van derden. Ondanks de zorgvuldigheid van de selectie van links naar websites en/of diensten van derden is LENS TV niet verantwoordelijkheid van de inhoud van websites van derden. Aangeraden wordt om de voorwaarden en het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens deze te gebruiken. 

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard? 

LENS TV bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens verzameld werden. Indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen, worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard. Wanneer u uw gebruikersaccount bij LENS TV opheft, worden uw gegevens uiterlijk binnen 60 dagen verwijderd. 

Wie beheert uw persoonsgegevens? 

T.LENS HOLDING BV is beheerder van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en is daarom tevens verantwoordelijk voor het verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens conform de relevante wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. 

Hieronder treft u alle belangrijke bedrijfsinformatie aan: 

Bedrijfsnaam: T.LENS HOLDING BV

Rechtsgeldig vertegenwoordigd: Theo Lens (directeur) 

Gevestigd te: Heerde, aan Mussenkampseweg 1 (bezoek- en postadres) 

KVK-nummer: 08057971

Locatie gegevensopslag 

De gegevens die wij van u verkrijgen worden opgeslagen op een server binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: de EER), maar kunnen mogelijk ook worden opgeslagen en verwerkt in een land buiten de EER. Indien een dergelijke gegevensoverdracht plaatsvindt, zal dit te allen tijde gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Wie heeft toegang tot uw gegevens? 

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen LENS TV, uitsluitend met het doel om onze dienstverlening aan u te kunnen optimaliseren. 

LENS TV werkt daarnaast samen met derden. Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld indien dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of wanneer LENS TV wettelijk verplicht is om uw gegevens te delen. 

TradeCast B.V. 

LENS TV biedt haar producten en diensten aan via een online videoplatform. Teneinde onze diensten op dat vlak mogelijk te maken, werkt LENS TV samen met TradeCast B.V., gevestigd te 8017 JD Zwolle, aan het Hanzeplein 11-27. Dit bedrijf heeft inzage in de gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt op de website lenstv.nl 

LENS TV zal uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden doorsturen aan derden, wanneer u daarvoor geen expliciete toestemming hebt gegeven. 

Beveiliging persoonsgegevens 

LENS TV treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Juridische grondslag 

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken ontvangt u van ons een bericht. Daarin zullen wij steeds aangeven wat de reden is voor deze gegevensverwerking. 

LENS TV verzamelt persoonsgegevens wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verzamelen en te verwerken; wanneer wij uw gegevens nodig hebben voor het sluiten van een overeenkomst (bijvoorbeeld een licentie- of gebruikersovereenkomst), of wanneer u LENS TV toestemminggeeft om uw persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier invult en toestuurt via onze website, of wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief). 

Uw rechten 

LENS TV informeert u graag over aan u toekomende rechten, wanneer u persoonsgegevens met LENS TV deelt. U heeft in ieder geval recht op inzage, op dataportabiliteit, op rectificatie, op verwijdering en op restrictief gebruik van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaarmaken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Inzage 

U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u informatie wenst te ontvangen over de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, neemt u dan contact op met ons via de contactpagina op lenstv.nl of stuur een e-mail naar info@lenstv.nl 

Dataportabiliteit 

Indien LENS TV uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, of op basis van een met u gesloten overeenkomst, dan heeft u het recht om een kopie te ontvangen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. LENS TV kan deze gegevens aan u verstrekken, of – indien u dat wenst – overdragen aan een andere partij. Dit recht heeft alleen betrekking op gegevens die u aan ons heeft verstrekt. 

Rectificatie 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig blijken te zijn. 

Verwijdering 

Op elk moment kunt u LENS TV verzoeken om uw – aan LENS TV verstrekte - persoonsgegevens te (laten) verwijderen. LENS TV zal uw persoonsgegevens op uw verzoek verwijderen, tenzij sprake is van de navolgende situaties: 

LENS TV is wettelijk verplicht om uw gegevens te bewaren. LENS TV zal uw gegevens dan alleen verwerken voor zover en voor zolang die wettelijke verplichting op LENS TV rust. 

U heeft een lopende overeenkomst met LENS TV. 

U heeft één of meerdere facturen van LENS TV nog niet voldaan; 

U wordt ervan verdacht dat u in de afgelopen vijf jaar onze diensten heeft misbruikt (denk aan het commercieel gebruik van een gebruikersaccount of het gebruik van onze diensten zonder dat daarvoor de benodigde licentie(s) zijn aanschaft). 

Bezwaar 

Gerechtvaardigd belang 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van een gerechtvaardigd belang. In dat geval zal LENS TV uw gegevens niet langer verwerken, tenzij LENS TV een rechtsgrondslag kan aantonen voor deze gegevensbewerking, die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten. 

Directe marketing 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen directe marketing. Indien u niet langer directe marketing wenst te ontvangen kunt u een bericht versturen via onze contactpagina op lens.tv, waarin u aangeeft dat u geen directe marketing (denk aan nieuwsbrieven) wenst te ontvangen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om onder iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt op “schrijfmijuit” of “unsubsribe” te klikken en verdere instructies op te volgen. 

Restrictie 

Onder de navolgende omstandigheden kunt u LENS TV verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken: 

U maakt bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. LENS TV beperkt de verwerking van persoonsgegevens in een dergelijk geval, totdat duidelijk is of uw belang zwaarder weegt dan de belangen van LENS TV bij de verwerking van uwgegevens. 

LENS TV heeft niet langer een rechtsgrond om gebruik te maken van uw persoonsgegevens, echter u wilt dat LENS TV uw persoonsgegevens bewaart, zonder deze te gebruiken. 

Updates 

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt teneinde te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. De meest actuele versie van deze privacyverklaring wordt altijd beschikbaar gesteld op onze website www.lenstv.nl. Indien wij ons privacybeleid wijzigen, stellen wij betrokkenen altijd in kennis van deze wijzigingen. Desalniettemin adviseren wij u om ons privacybeleid van tijd tot tijd te raadplegen. 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 

Wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of u wilt één aan u toekomend recht uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat via info@lenstv.nl 

Klachten 

Indien u van mening bent dat LENS TV uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Dit laat onverlet dat u tevens het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.